Lokálne dodávateľské reťazce a kvalitné potraviny

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 podporuje krátke dodávateľské reťazce a miestne trhy

Prostredníctvom podopatrenia 16.4 Horizontálna a vertikálna spolupráca medzi subjektmi dodávateľského reťazca

Komu sa poskytuje podpora:

 • partnerom projektu spolupráce – min. 3 rôzni aktéri v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci a rozvoji vidieka na území EÚ a to v rámci:
  • miestnych trhov
  • krátkych dodávateľských reťazcov

Cieľ podpory:

 • posilniť odbytové schopnosti agropotravinárskeho sektora pri zapojení najväčšieho počtu spolupracujúcich subjektov,
 • zvýšenie predaja slovenských kvalitných agropotravinárskych výrobkov

Druh podpory: Grant – príspevok na investície až do výšky 70 %, príspevok na neinvestičné náklady až 100%

Verejnú konzultáciu k novým výzvam zabezpečuje Národná sieť rozvoja vidieka na svojom webovom sídle: www.nsrv.sk

Viac informácií v PRV SR 2014-2022 v časti:

8.2.14.3.4. 16.4. Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi subjektmi krátkeho dodávateľského reťazca

na: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=1180

Prostredníctvom podopatrenia 4.2 Investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych produktov

Komu sa poskytuje podpora:

 • Podnikatelia potravinárskej výrobe, resp. v poľnohospodárskej prvovýrobe v prípade vlastného spracovania alebo odbytu vlastných produktov

Cieľ podpory:

 • investície do odbytových miest pre vlastné produkty
 • investície súvisiace so spracovaním vlastnej poľnohospodárskej produkcie

Druh podpory: Grant  – príspevok na investície vo výške až 50% z oprávnených nákladov projektu (v osobitných prípadoch až do výšky 75%).

Viac informácií v PRV SR 2014-2022 v časti:

8.2.3.3.2. B: Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby a

na: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=1180

Zoznamy podporených projektov ako aj projektov v schvaľovaní je možné nájsť tu: https://www.apa.sk/ziadosti-o-projektove-podpory


ZOZNAM PROJEKTOVÝCH OPATRENÍ A PODOPATRENÍ PRV SR 2014-2022

Opatrenie 1: Prenos znalostí a informovanie

 • Odborné vzdelávanie
 • Demonštračné a informačné aktivity

Opatrenie 2: Poradenstvo

2.1 Využívanie poradenských služieb

2.3 Odborná príprava poradcov

Opatrenie 4: Investície do hmotného majetku

 • Investície v poľnohospodárskych podnikoch
 • Investície do spracovania, odbytu alebo vývoja poľnohospodárskych produktov
 • C Projekty pozemkových úprav

4.3 D Spoločné zariadenia a opatrenia v nadväznosti na vykonané

pozemkové úpravy

4.3 E Cestná infraštruktúra v lesoch

Opatrenie 5: Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby

a preventívne opatrenia

5.1 Preventívne opatrenia v poľnohospodárstve

Opatrenie 6: Podpora podnikania

6.1  Mladí poľnohospodári

 • Malé poľnohospodárske podniky
 • Investície do nepoľnohospodárskych činností

Opatrenie 7: Základné služby a obnova obcí na vidieku

 • Obecná infraštruktúra
 • Širokopásmový internet
 • Základné služby pre občanov
 • Turistická infraštruktúra v obciach

Opatrenie 8: Investície v lesnom hospodárstve

8.1 Prvé zalesnenie

 • Preventívne opatrenia v lesoch
 • Obnova poškodených lesov
 • Zvýšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesov
 • Technologické investície v lesoch

Opatrenie 16: Spolupráca

 • Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva
 • Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií
 • Podpora spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi
 • Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi subjektmi krátkeho dodávateľského reťazca

Opatrenie 19: Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER/CLLD

 • Prípravná podpora
 • Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
 • Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny
 • Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Aktuality a oznamy