Najväčšie slovenské výstavisko

V súčasnosti nesie výstavisko názov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik a patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhové a výstavnícke spoločnosti v SR a jeho význam potvrdzuje viac ako 40 rokov tradičných ale aj inovatívnych, no hlavne jedinečných podujatí.

Poslaním podniku v oblasti výstavníctva je podporovať komunikáciu medzi spoločnosťami i podnikateľmi, s existujúcimi, a tiež potenciálnymi zákazníkmi na národnej aj medzinárodnej úrovni. Ďalej to je aj snaha rozvíjať obchod a medzinárodnú ekonomickú i vedecko-technickú spoluprácu, organizovaním veľtrhov a výstav vo vlastnom areáli, ako aj národných expozícií SR v zahraničí. Výstavná činnosť je hlavne o vytváraní komunikačných príležitostí pre odbornú a laickú verejnosť, o poskytovaní priestorov na zábavu, kultúrne i spoločenské podujatia.

Súčasťou podniku sú Slovenské poľnohospodárske múzeum a výstavné políčka. Expozície múzea sa rozprestierajú na ploche cca 8 900 m², okrem výstavných priestorov je súčasťou múzea aj skanzen, Nitrianska poľná železnica a knižnica. Celková plocha areálu múzea dnes zaberá rozlohu viac ako 30 hektárov. Poslaním v oblasti múzejníctva je skúmať na základe existujúceho zbierkového fondu historický vývoj poľnohospodárstva a sprostredkovávať informácie o ňom verejnosti, udržiavať existujúcu a vytvárať novú exponátovú i poznatkovú bázu. Podnik má dlhodobú vysokú reputáciu v národných i medzinárodných obchodných kruhoch. Je členom Stredoeurópskej výstavníckej aliancie CEFA a Európskej federácie výrobcov drevospracujúcich strojov Eumabois a ďalších.

História organizácie siaha do roku 1973

Myšlienka založenia výstavníckej organizácie na podporu agro-potravinárskeho komplexu vzišla od rezortu pôdohospodárstva. História organizácie siaha do roku 1973, kedy v záujme zvýšenia účinnosti propagácie rezortu poľnohospodárstva a zabezpečovania jeho účelovej činnosti vzniklo 1.1. 1973 Výstavníctvo poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Po odovzdaní výstavného areálu do užívania v roku 1974, sa podnik začlenil do pôsobnosti MSCPV, o.p. (Majetok stálej celoslovenskej poľnohospodárskej výstavy) v Nitre.

Z rozhodnutia ministra poľnohospodárstva a výživy SSR sa s účinnosťou od 1.1. 1976 zriadila účelová organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo stálej celoštátnej poľnohospodárskej výstavy v Nitre, s počtom 380 zamestnancov. Pôvodné zameranie vtedajšej výstavy Agrokomplex bolo predovšetkým didakticko – náučné. Semináre, súťaže a prednášky počas výstavy pomáhali naďalej zdokonaľovať odvetvie poľnohospodárstva. Z tohto obdobia nemožno nespomenúť progresívne projekty sadovej architektúry a starostlivosti o pôdu, moderné formy v rastlinnej a živočíšnej výrobe.

Najväčšej pozornosti sa tešili najnovšie vynálezy poľnohospodárskej mechanizácie. Na prvom ročníku didakticko-náučnej výstavy Agrokomplex sa zúčastnilo 53 vystavovateľov. Piaty ročník privítal 131 firiem. V roku 2007 ich bolo viac ako 600. V roku 1989 bola z rozhodnutia ministra poľnohospodárstva a výživy SSR zriadená príspevková organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra. Od tohto obdobia sa postupne pripravovali i nové témy veľtrhov a didakticko-náučné zameranie výstavy Agrokomplex sa menilo na komerčné s cieľom vytvoriť moderné informačné výstavné a veľtrhové podujatia zamerané na trh. Začali sa organizovať nové veľtrhové projekty, z ktorých dnes najúspešnejšie sú zamerané na nábytok a bývanie, strojárstvo, zváranie, zlievane a metalurgiu, stavebnú mechanizáciu, záhradkárstvo, automobily, lesníctvo a drevospracujúce technológie. Od 1.1. 2008 existovalo výstavisko v novej právnej forme ako Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik. Od 9.1.2017 sa obchodný názov podniku zmenil na agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Časové míľniky

1973

Rok založeniaVýstavníctvo poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu

1976

Účelová organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo

1989

Príspevková organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra

2008

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik

2017

- súčasnosť agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, sa už desaťročia spája s maximálnou efektivitou využívania výstavných priestorov spolu s precíznymi riešeniami požiadaviek vystavovateľov. Tieto a iné kvality sa dekádami realizácií obrovského množstva výstav, projektov, akcií a spoluprác dostali na vrchol možností priameho marketingu vo všetkých jeho podobách. Dobre prístupný areál s rozlohou 143 ha ponúka výstavné plochy spolu s prvotriednymi propagačnými, projekčnými, aranžérskymi a exekutívnymi službami v oblasti výstavníctva. Desiatky rokov sa úspešne snažíme malým, stredným a veľkým spoločnostiam pomáhať s účinnou a tiež dynamickou prezentáciou tých najhorúcejších noviniek odbornej aj širokej verejnosti. Nie len kvalita našich výstavných priestorov a služieb, ale aj úzka spolupráca s odbornými a masovými médiami môže zaručiť úspech a veľké množstvo užitočných kontaktov pre biznis i publicitu.

Agrokomplex už dávno nie je spojený len s výstavami venovanými čisto oblasti poľnohospodárstva. Od svojho vzniku v roku 1973 kráča s dobou a rozmanitosť výstav spolu so sprievodnými akciami nadobudla medzinárodné rozmery. Nie len 15 krytých pavilónov, ale aj rozloha výstavného areálu s plochou skoro ôsmich futbalových ihrísk, ponúka každému návštevníkovi dostatok priestoru pre pohodlne prežitý čas na výstave i kultúrnej akcii. Široká ponuka výstav a dobre prístupné parkoviská môžu zaručiť naozaj plnohodnotne využitý čas.

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik sa zameriava na nasledujúce ciele:

 • internacionalizácia podujatí a využívanie rastového potenciálu zahraničného obchodu
 • modernizácia a zvyšovanie kvality služieb pre vystavovateľov a návštevníkov

Podnikateľské činnosti

 • organizovanie a realizácia veľtrhov a výstav;
 • zámočnícke práce;
 • vykonávanie jednoduchých stavieb a subdodávok;
 • reklamná činnosť;
 • prenájom nehnuteľností, zariadení a výstavných stánkov;
 • prenájom strojov a prístrojov;
 • prenájom tovaru osobnej potreby a zariadenia expozícií;
 • upratovacie práce;
 • preklady a tlmočenie;
 • tlač a digitálna tlač;
 • podnikateľské poradenstvo na úseku výstavníckej činnosti;
 • organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
 • prevádzkovanie parkovísk
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností
 • maloobchod v rozsahu voľných živností
 • sprostredkovateľská činnosť
 • montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov
 • pohostinská činnosť, ubytovacie služby

Verejnoprospešné činnosti

 • zabezpečovanie činnosti SPM s odborným zameraním a špecializáciou: dokumentácia agrárnych dejín Slovenska
 • vykonávanie zberu materiálov a osvetovo-výchovnej činnosti pre poľnohospodárske múzejníctvo
 • spracúvanie dejín poľnohospodárstva v SR
 • vykonávanie reštaurovania hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok
 • prevádzkovanie technickej pamiatky Nitrianskej poľnej úzkorozchodnej železnice v areáli výstaviska v rozsahu udelenej licencie

Prehľad základných charakteristík

143 ha

Rozloha výstavného areálu

90 906 m2

Celková kapacita

40 906 m2

Krytá výstavná plocha v pavilónoch

50 000 m2

Voľná výstavná plocha

15

Počet pavilónov

1

Kongresová hala

5

Kongresové miestnosti

Zamestnanci

Evidenčný stav zamestnancov k 30.4.2021 115
- z toho ženy 39
Priemerný evidenčný stav zamestnancov k 30.9.2020 117
- z toho ženy 39

Na stiahnutie