Najväčšie slovenské výstavisko

V súčasnosti nesie výstavisko názov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik a patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhové a výstavnícke spoločnosti v SR a jeho význam potvrdzuje 50 rokov tradičných ale aj inovatívnych, no hlavne jedinečných podujatí.

Poslaním podniku v oblasti výstavníctva je podporovať komunikáciu medzi spoločnosťami i podnikateľmi, s existujúcimi, a tiež potenciálnymi zákazníkmi na národnej aj medzinárodnej úrovni. Ďalej to je aj snaha rozvíjať obchod a medzinárodnú ekonomickú i vedecko-technickú spoluprácu, organizovaním veľtrhov a výstav vo vlastnom areáli, ako aj národných expozícií SR v zahraničí. Výstavná činnosť je hlavne o vytváraní komunikačných príležitostí pre odbornú a laickú verejnosť, o poskytovaní priestorov na zábavu, kultúrne i spoločenské podujatia.

Súčasťou podniku sú Slovenské poľnohospodárske múzeum a výstavné políčka. Expozície múzea sa rozprestierajú na ploche cca 8 900 m², okrem výstavných priestorov je súčasťou múzea aj skanzen, Nitrianska poľná železnica a knižnica. Celková plocha areálu múzea dnes zaberá rozlohu viac ako 30 hektárov. Poslaním v oblasti múzejníctva je skúmať na základe existujúceho zbierkového fondu historický vývoj poľnohospodárstva a sprostredkovávať informácie o ňom verejnosti, udržiavať existujúcu a vytvárať novú exponátovú i poznatkovú bázu. Podnik má dlhodobú vysokú reputáciu v národných i medzinárodných obchodných kruhoch. Je členom Stredoeurópskej výstavníckej aliancie CEFA a Európskej federácie výrobcov drevospracujúcich strojov Eumabois a ďalších.

História organizácie siaha do roku 1973

Myšlienka založenia výstavníckej organizácie na podporu agro-potravinárskeho komplexu vzišla od rezortu pôdohospodárstva. História organizácie siaha do roku 1973, kedy v záujme zvýšenia účinnosti propagácie rezortu poľnohospodárstva a zabezpečovania jeho účelovej činnosti vzniklo 1.1.1973 Výstavníctvo poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Po odovzdaní výstavného areálu do užívania v roku 1974, sa podnik začlenil do pôsobnosti MSCPV, o.p. (Majetok stálej celoslovenskej poľnohospodárskej výstavy) v Nitre.

Z rozhodnutia ministra poľnohospodárstva a výživy SSR sa s účinnosťou od 1.1.1976 zriadila účelová organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo stálej celoštátnej poľnohospodárskej výstavy v Nitre, s počtom 380 zamestnancov. Pôvodné zameranie vtedajšej výstavy Agrokomplex bolo predovšetkým didakticko – náučné. Semináre, súťaže a prednášky počas výstavy pomáhali naďalej zdokonaľovať odvetvie poľnohospodárstva. Z tohto obdobia nemožno nespomenúť progresívne projekty sadovej architektúry a starostlivosti o pôdu, moderné formy v rastlinnej a živočíšnej výrobe.

Najväčšej pozornosti sa tešili najnovšie vynálezy poľnohospodárskej mechanizácie. Na prvom ročníku didakticko-náučnej výstavy Agrokomplex sa zúčastnilo 53 vystavovateľov. Piaty ročník privítal 131 firiem. V roku 2007 ich bolo viac ako 600. V roku 1989 bola z rozhodnutia ministra poľnohospodárstva a výživy SSR zriadená príspevková organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra. Od tohto obdobia sa postupne pripravovali i nové témy veľtrhov a didakticko-náučné zameranie výstavy Agrokomplex sa menilo na komerčné s cieľom vytvoriť moderné informačné výstavné a veľtrhové podujatia zamerané na trh. Začali sa organizovať nové veľtrhové projekty, z ktorých dnes najúspešnejšie sú zamerané na nábytok a bývanie, strojárstvo, zváranie, zlievane a metalurgiu, stavebnú mechanizáciu, záhradkárstvo, automobily, lesníctvo a drevospracujúce technológie. Od 1.1. 2008 existovalo výstavisko v novej právnej forme ako Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik. Od 9.1.2017 sa obchodný názov podniku zmenil na agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Časové míľniky

1973

Myšlienka založeniaVýstavníctvo poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu

1974

Odovzdanie areálu do užívania

1976

Účelová organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo

1989

Príspevková organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra

2008

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik

2017

- súčasnosť agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, sa už desaťročia spája s maximálnou efektivitou využívania výstavných priestorov spolu s precíznymi riešeniami požiadaviek vystavovateľov. Tieto a iné kvality sa dekádami realizácií obrovského množstva výstav, projektov, akcií a spoluprác dostali na vrchol možností priameho marketingu vo všetkých jeho podobách. Dobre prístupný areál s rozlohou 143 ha ponúka výstavné plochy spolu s prvotriednymi propagačnými, projekčnými, aranžérskymi a exekutívnymi službami v oblasti výstavníctva. Desiatky rokov sa úspešne snažíme malým, stredným a veľkým spoločnostiam pomáhať s účinnou a tiež dynamickou prezentáciou tých najhorúcejších noviniek odbornej aj širokej verejnosti. Nie len kvalita našich výstavných priestorov a služieb, ale aj úzka spolupráca s odbornými a masovými médiami môže zaručiť úspech a veľké množstvo užitočných kontaktov pre biznis i publicitu.

Agrokomplex už dávno nie je spojený len s výstavami venovanými čisto oblasti poľnohospodárstva. Od svojho vzniku v roku 1973 kráča s dobou a rozmanitosť výstav spolu so sprievodnými akciami nadobudla medzinárodné rozmery. Nie len 15 krytých pavilónov, ale aj rozloha výstavného areálu s plochou skoro ôsmich futbalových ihrísk, ponúka každému návštevníkovi dostatok priestoru pre pohodlne prežitý čas na výstave i kultúrnej akcii. Široká ponuka výstav a dobre prístupné parkoviská môžu zaručiť naozaj plnohodnotne využitý čas.

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik sa zameriava na nasledujúce ciele:

 • internacionalizácia podujatí a využívanie rastového potenciálu zahraničného obchodu
 • modernizácia a zvyšovanie kvality služieb pre vystavovateľov a návštevníkov

Podnikateľské činnosti

 • organizovanie, usporiadanie a realizácia veľtrhov a výstav
 • zámočnícke práce
 • staviteľ – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
 • reklamná činnosť
 • prenájom nehnuteľností, zariadení a výstavných stánkov
 • prenájom strojov a prístrojov
 • prenájom tovaru osobnej potreby a zariadenia expozícií
 • upratovacie práce
 • sekretárske služby, preklady a tlmočenie
 • tlač a sieťotlač
 • podnikateľské poradenstvo na úseku výstavníckej činnosti
 • organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
 • prevádzkovanie parkovísk
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
 • sprostredkovateľská činnosť – montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov
 • prevádzkovanie výdajne stravy
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 • zabezpečenie prezentácie rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch a zabezpečovanie marketingových a propagačných aktivít pre potreby rezortu
 • vodoinštalatérstvo
 • baliace činnosti, manipulácia s tovarom
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlami
 • vlastná ochrana v zmysle § 3 písm. a/ až h/ zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov „/t.j. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, ochrana osoby, ochrana majetku a osoby pri preprave, ochrana prepravy majetku a osoby, zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“), vypracúvanie plánu ochrany/“
 • pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
 • prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

Verejnoprospešné činnosti

 • zabezpečovanie činnosti SPM s odborným zameraním a špecializáciou: dokumentácia agrárnych dejín Slovenska
 • vykonávanie zberu materiálov a osvetovo-výchovnej činnosti pre poľnohospodárske múzejníctvo
 • spracúvanie dejín poľnohospodárstva v SR
 • vykonávanie reštaurovania hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok
 • prevádzkovanie technickej pamiatky Nitrianskej poľnej úzkorozchodnej železnice v areáli výstaviska v rozsahu udelenej licencie

Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt realizované najmä nasledovnými aktivitami:

 • organizovanie športovo-relaxačných podujatí, turnajov, súťaží, cvičení
 • organizovanie a realizácia vzdelávacích, výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí
 • realizácia aktivít podporujúcich správnu životosprávu a zdravý životný štýl
 • realizácia voľnočasových a relaxačných aktivít a aktivít na odbúranie stresu
 • rozvoj a organizovanie rekreačných a relaxačných športových aktivít
 • prevádzkovanie športovo-relaxačných zariadení
 • publikačná a osvetová činnosť

Prehľad základných charakteristík

143 ha

Rozloha výstavného areálu

90 906 m2

Celková kapacita

40 906 m2

Krytá výstavná plocha v pavilónoch

50 000 m2

Voľná výstavná plocha

15

Počet pavilónov

1

Kongresová hala

5

Kongresové miestnosti

Zamestnanci

Evidenčný stav zamestnancov k 1. 1. 2024 80
- z toho ženy 28

Na stiahnutie