Prírode blízke hospodárenie v lesoch

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 podporuje investície v lesoch

Prostredníctvom opatrenia 8 investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Komu sa poskytuje podpora:

 • obhospodarovatelia lesov: súkromných, obecných, cirkevných a v prípade neziskových investícií i štátnych;

Cieľ podpory:

 • prevencia škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
 • obnova lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
 • investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
 • investície do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Druh podpory: grant – pri neziskových investíciách 100%, v prípade ziskových investícií až do 50 %

Čo sa podporuje:

 • zahrádzanie bystrín v lesoch, ochrana pred povodňami a eróziami, protipožiarna ochrana lesov, ochrana pred kalamitným biotickým škodcom, adaptačné opatrenia na zmenu klímy
 • obnova lesov po kalamitách biotického a abiotického charakteru;
 • umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia.
 • budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie);
 • prvky zvyšujúce biodiverzitu, na zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese
 • investície do technológií, do strojov a zariadení sa vrátane koní na využívanie pri sústreďovaní dreva v lesoch

Aktuálne výzvy:

Pripravované výzvy: budú postupne zverejňované na webovom sídle PPA: www.apa.sk

Viac informácií v PRV SR 2014-2022 v časti: 8.2.7. M08 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov na: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=1180


ZOZNAM PROJEKTOVÝCH OPATRENÍ A PODOPATRENÍ PRV SR 2014-2022

Opatrenie 1: Prenos znalostí a informovanie

 • Odborné vzdelávanie
 • Demonštračné a informačné aktivity

Opatrenie 2: Poradenstvo

2.1 Využívanie poradenských služieb

2.3 Odborná príprava poradcov

Opatrenie 4: Investície do hmotného majetku

 • Investície v poľnohospodárskych podnikoch
 • Investície do spracovania, odbytu alebo vývoja poľnohospodárskych produktov
 • C Projekty pozemkových úprav

4.3 D Spoločné zariadenia a opatrenia v nadväznosti na vykonané

pozemkové úpravy

4.3 E Cestná infraštruktúra v lesoch

Opatrenie 5: Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby

a preventívne opatrenia

5.1 Preventívne opatrenia v poľnohospodárstve

Opatrenie 6: Podpora podnikania

6.1  Mladí poľnohospodári

 • Malé poľnohospodárske podniky
 • Investície do nepoľnohospodárskych činností

Opatrenie 7: Základné služby a obnova obcí na vidieku

 • Obecná infraštruktúra
 • Širokopásmový internet
 • Základné služby pre občanov
 • Turistická infraštruktúra v obciach

Opatrenie 8: Investície v lesnom hospodárstve

8.1 Prvé zalesnenie

 • Preventívne opatrenia v lesoch
 • Obnova poškodených lesov
 • Zvýšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesov
 • Technologické investície v lesoch

Opatrenie 16: Spolupráca

 • Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva
 • Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií
 • Podpora spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi
 • Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi subjektmi krátkeho dodávateľského reťazca

Opatrenie 19: Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER/CLLD

 • Prípravná podpora
 • Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
 • Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny
 • Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Aktuality a oznamy