Svet hore nohami

Súčasťou Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 je LEADER

Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a vidieckych oblastí prostredníctvom prístupu ZDOLA – NAHOR.

Za dôležitú pridanú hodnotu tohto nástroja možno považovať práve spôsob, akým tento prístup prispieva k rozvoju územia, t. z. prostredníctvom aktívnych ľudí, ktorí svoje územie a obyvateľov dôkladne poznajú, sa v území podarí realizovať projekty menšieho charakteru,

Na základe tohto prístupu vznikajú v danom území verejno-súkromné partnerstvá nazývané miestne akčné skupiny (MAS).

Miestna akčná skupina je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49% hlasovacích práv.

Komu sa poskytuje podpora:

 • MAS – subjekt (zo súkromného, občianskeho a verejného sektora) nachádzajúci sa v území MAS,
 • subjektom pôsobiacim na území príslušnej MAS, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku v tomto území, prijímateľ projektov v rámci implementácie stratégie CLLD.

Z podpory sú vylúčené obce nad 20 000 obyvateľov ako koneční prijímatelia, tieto ale môžu byť členmi MAS a subjekty nachádzajúcich sa na ich území môžu byť konečnými prijímateľmi.

Cieľom podpory:  je pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov ako aj podporu nepoľnohospodárskych činností napr. v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, poskytovania služieb či výrobou produktov, ktoré nie sú poľnohospodárskeho alebo potravinárskeho charakteru, čo vo významnej miere uľahčí diverzifikáciu a napomôže tvorbe pracovných miest.

Opatrenie LEADER reaguje primárne na identifikované potreby:

 • vytváranie nových pracovných miest a posilnenie ekonomickej stability/životaschopnosti malých podnikov na vidieku;
 • zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja miestnych komunít s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia;
 • podpora predaja domácej produkcie a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov.

Sekundárne reaguje na potreby:

 • posilnenie vedomostnej základne, transferu znalostí, inovačnej výkonnosti a spolupráce

poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva;

 • zvýšiť efektivitu všetkých výr. faktorov a dosiahnuť nárast pridanej hodnoty poľnohospodárskych, potravinárskych a lesných podnikov;
 • zvýšiť energetickú efektívnosť a zvýšenie podielu využívania OZE;
 • rozvoj IKT vo vidieckych obciach

LEADER je prístup, ktorý svojím charakterom priamo napomáha využitiu inovatívneho potenciálu miestnej komunity a kladie dôraz na zdravé životné prostredie bez ekologických záťaží, s komplexnou ochranou zložiek životného prostredia a so zreteľom na podporu a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Druh podpory: Grant, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 50% oprávnených nákladov. Časť výdavkov súvisiacich s chodom MAS a animáciou bude hradená formou paušálnej platby.

Oprávnenosť nákladov napríklad:

 • výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie sú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod. Konkrétnejšie aktivity: miestne komunikácie v dedinách, vidiecke cesty a chodníky (cesty a chodníky aj vrátane parkovísk), parkoviská, priekopy a rigoly (len ak sú súčasťou popri realizovanej ceste, resp. chodníku), cestné mosty (z ocele, betónu alebo z iného materiálu) spolu s nadjazdami a príjazdami, pešie mosty (lávky pre peších), autobusové prístrešky (autobusové zastávky).

Za oprávnený výdavok sa považuje aj tzv. mobiliár:

 • lavička, odpadkový kôš, kontajner na zeleň/kvetináč, informačné plochy/tabule/vitríny (napr. aj vrátane názvu zastávky, názvu ulice, umiestnenie mapy obce/okolia/kultúrnych pamiatok), uvítacie tabule, smerníky a ukazovatele (napr. k obecnému úradu, ku kultúrnej pamiatke, k historickej budove, múzeu, pamätnej izbe, a pod.), bariéry, zábrany vjazdu, ochranné mreže (napr. na koreň/kmeň stromov), hodiny, fontánka na pitnú vodu/výpustný stojan na pitnú vodu, výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.
 • výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd. Podrobnejšie: stokové siete (kmeňové stoky, zberače a uličné stoky, výustné stoky a odľahčovacie stoky), čistiarne odpadových vôd, obecné, skupinové a ostatné vodovody lokálneho charakteru, miestne potrubné rozvody teplej vody, súvisiace vodárenské stavby miestneho významu (úpravne vody, čerpacie stanice).
 • zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov, aleje, pešie zóny, nábrežia (v prípade, že je súčasťou takejto investície aj parkovisko v menšom rozsahu, tak sú výdavky oprávnené aj vrátane parkovísk) a pod.

Je možné realizovať aj  investície do:

 •  historických vodohospodárskych diel (tajchy, jarky, nápustné alebo výpustné objekty a pod.),
 • historických vodovodov, priehrad,
 • diaľkových rozvodov vody,
 • do miestnych potrubných rozvodov vody,
 • plavebných kanálov.

 

V programovom období 2014 -2022 má Slovensku štatút MAS 110 verejno-súkromných partnerstiev s nasledovným pokrytím vidieckych oblastí:

Viac informácií o iniciatíve LEADER: https://www.nsrv.sk/ ; https://www.apa.sk/podpory-prv-2014-2020-miestne-akcne-skupiny


ZOZNAM PROJEKTOVÝCH OPATRENÍ A PODOPATRENÍ PRV SR 2014-2022

Opatrenie 1: Prenos znalostí a informovanie

 • Odborné vzdelávanie
 • Demonštračné a informačné aktivity

Opatrenie 2: Poradenstvo

2.1 Využívanie poradenských služieb

2.3 Odborná príprava poradcov

Opatrenie 4: Investície do hmotného majetku

 • Investície v poľnohospodárskych podnikoch
 • Investície do spracovania, odbytu alebo vývoja poľnohospodárskych produktov
 • C Projekty pozemkových úprav

4.3 D Spoločné zariadenia a opatrenia v nadväznosti na vykonané

pozemkové úpravy

4.3 E Cestná infraštruktúra v lesoch

Opatrenie 5: Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby

a preventívne opatrenia

5.1 Preventívne opatrenia v poľnohospodárstve

Opatrenie 6: Podpora podnikania

6.1  Mladí poľnohospodári

 • Malé poľnohospodárske podniky
 • Investície do nepoľnohospodárskych činností

Opatrenie 7: Základné služby a obnova obcí na vidieku

 • Obecná infraštruktúra
 • Širokopásmový internet
 • Základné služby pre občanov
 • Turistická infraštruktúra v obciach

Opatrenie 8: Investície v lesnom hospodárstve

8.1 Prvé zalesnenie

 • Preventívne opatrenia v lesoch
 • Obnova poškodených lesov
 • Zvýšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesov
 • Technologické investície v lesoch

Opatrenie 16: Spolupráca

 • Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva
 • Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií
 • Podpora spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi
 • Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi subjektmi krátkeho dodávateľského reťazca

Opatrenie 19: Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER/CLLD

 • Prípravná podpora
 • Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
 • Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny
 • Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Aktuality a oznamy