Udržateľné obhospodarovanie pôdy a digitálne technológie v poľnohospodárstve

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 podporuje investície do digitálnych technológií

Prostredníctvom podopatrenia 4.1 Investície v poľnohospodárskych podnikoch

Komu sa poskytuje podpora:

 • Podnikatelia v poľnohospodárskej prvovýrobe – v špecializovanej rastlinnej výrobe; živočíšnej výrobe, odbytové organizácie

Cieľ podpory: odolné, udržateľné a digitálne oživenie poľnohospodárstva:

 • autonómne roboty v rastlinnej výrobe
 • robotia v chovoch hospodárskych zvierat
 • inteligentné senzory
 • nanosenzory
 • vertikálne poľnohospodárstvo
 • digitálne balíčky k poľnospodárskym strojom, alebo v chovoch zvierat
 • drony

Druh podpory: Grant – príspevok na investície až do výšky 75 %

Verejnú konzultáciu k novým výzvam zabezpečuje Národná sieť rozvoja vidieka na svojom webovom sídle: www.nsrv.sk

Viac informácií v PRV SR 2014-2022 v časti:

8.2.3.3.1. A: Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=1180


ZOZNAM PROJEKTOVÝCH OPATRENÍ A PODOPATRENÍ PRV SR 2014-2022

Opatrenie 1: Prenos znalostí a informovanie

 • Odborné vzdelávanie
 • Demonštračné a informačné aktivity

Opatrenie 2: Poradenstvo

2.1 Využívanie poradenských služieb

2.3 Odborná príprava poradcov

Opatrenie 4: Investície do hmotného majetku

 • Investície v poľnohospodárskych podnikoch
 • Investície do spracovania, odbytu alebo vývoja poľnohospodárskych produktov
 • C Projekty pozemkových úprav

4.3 D Spoločné zariadenia a opatrenia v nadväznosti na vykonané

pozemkové úpravy

4.3 E Cestná infraštruktúra v lesoch

Opatrenie 5: Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby

a preventívne opatrenia

5.1 Preventívne opatrenia v poľnohospodárstve

Opatrenie 6: Podpora podnikania

6.1  Mladí poľnohospodári

 • Malé poľnohospodárske podniky
 • Investície do nepoľnohospodárskych činností

Opatrenie 7: Základné služby a obnova obcí na vidieku

 • Obecná infraštruktúra
 • Širokopásmový internet
 • Základné služby pre občanov
 • Turistická infraštruktúra v obciach

Opatrenie 8: Investície v lesnom hospodárstve

8.1 Prvé zalesnenie

 • Preventívne opatrenia v lesoch
 • Obnova poškodených lesov
 • Zvýšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesov
 • Technologické investície v lesoch

Opatrenie 16: Spolupráca

 • Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva
 • Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií
 • Podpora spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi
 • Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi subjektmi krátkeho dodávateľského reťazca

Opatrenie 19: Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER/CLLD

 • Prípravná podpora
 • Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
 • Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny
 • Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Aktuality a oznamy