Vodozádržná kapacita pôdy

Zmena klímy je vážnou hrozbou a týka sa všetkých obyvateľov našej planéty. Kľúčovú úlohu v adaptácii na zmenu klímy zohráva dažďová voda a zdravá pôda.

Aké sú dôsledky zmeny klímy a dlhodobého znižovania vodozádržnej kapacity pôdy?

 • vysoké teploty
 • sucho a prírodné požiare
 • prívalové dažde a povodne
 • znižovanie zásob podzemných vôd
 • erózia pôdy

Zmena klímy a spôsob využívania krajiny vplývajú na pôdu

Prívalové dažde dopadnú na pôdu, ktorá je vplyvom dlhotrvajúceho sucha vysušená a zapečatená, čo spôsobuje, že má nízku vsiakavosť a nedokáže prijať množstvo vody z prívalového dažďa. Nadbytočná voda odtečie nevyužitá. Pôda tak nezíska dostatočnú vlahu, ktorá by jej pomohla preklenúť nasledujúce suchšie obdobie, znižuje sa jej vodozádržná kapacita, obsah organickej hmoty, stráca sa biodiverzita a dochádza k erózii pôdy. V zastavanom území je väčšina dažďových vôd odvedená kanalizáciou. Erózia pôdy prispieva k vysychaniu lesov a dlhodobý pokles vodozádržnej kapacity pôdy znižuje zásoby podzemných vôd, čo má nepriaznivý vplyv aj na hladinu povrchovej vody, znižovanie úrody a v konečnom dôsledku negatívne ovplyvňuje potravinovú sebestačnosť krajiny.

Pôda je najväčší rezervoár vody v krajine a pomáha v boji proti suchu. Je preto potrebné:

 • zvrátiť degradáciu pôdy a zabezpečiť jej protieróznu ochranu
 • zlepšiť využívanie dažďovej vody a zvyšovať vodozádržnú kapacitu pôdy
 • zvyšovať obsah organického materiálu v pôde a krytie pôdy vegetáciou

MPRV SR navrhuje komplexné riešenie vytvorením nového systému podpory udržania a obnovy kľúčových ekosystémových služieb pôdy a štruktúr krajiny prostredníctvom nástrojov, ktorými sú:

 • Klimatický fond pre pôdu

nový finančný a podporný nástroj

 • Informačný a monitorovací systém PÔDA

efektívne prepojenie informácií o zdraví pôdy

 • Certifikačný systém Uhlíková a vodná banka

systém na zapojenie sa vlastníkov a užívateľov pôdy do poľnohospodárskych postupov, ktoré prispievajú k zachytávaniu uhlíka z atmosféry v pôde a k zvyšovaniu vodozádržnej kapacity pôdy

Aktuality a oznamy