Mladí farmári na vidieku

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 podporuje mladých farmárov:

Prostredníctvom opatrenia 6.1 Pomoc na rozvoj podnikania mladých poľnohospodárov:

Komu sa poskytuje podpora:

 • mladému poľnohospodárovi – mladý človek (do 40 rokov), ktorý prvýkrát zakladá, resp. začína pôsobiť v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ; ak predloží žiadosť o podporu najneskôr do 24 mesiacov od založenia podniku, resp. od začatia pôsobenia v podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ
 • štandardný výstup podniku mladého farmára je od 10 000€ do 50 000€ – preukazuje sa pri podaní žiadosti o podporu; prepočítava sa podľa štatistických koeficientov uvedených vo výzve
 • výška podpory: 50 000 € na realizáciu podnikateľského plánu v poľnohospodárskej prvovýrobe;

Cieľom podpory je: začatie podnikateľskej činnosti v oblasti živočíšnej a/alebo rastlinnej výroby, na realizáciu podnikateľského plánu

Druh podpory: Grant – paušálna platba v dvoch splátkach

Oprávnenosť nákladov: podmienkou podpory je predloženie podnikateľského plánu a jeho správna realizácia, oprávnené výdavky sú bez obmedzení a nepreukazujú sa.

Aktuálna výzva: https://www.apa.sk/54-prv-2022

Viac informácií v PRV SR 2014-2022 v časti: 8.2.5.3.1. A Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov na: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=1180


ZOZNAM PROJEKTOVÝCH OPATRENÍ A PODOPATRENÍ PRV SR 2014-2022

Opatrenie 1: Prenos znalostí a informovanie

 • Odborné vzdelávanie
 • Demonštračné a informačné aktivity

Opatrenie 2: Poradenstvo

2.1 Využívanie poradenských služieb

2.3 Odborná príprava poradcov

Opatrenie 4: Investície do hmotného majetku

 • Investície v poľnohospodárskych podnikoch
 • Investície do spracovania, odbytu alebo vývoja poľnohospodárskych produktov
 • C Projekty pozemkových úprav

4.3 D Spoločné zariadenia a opatrenia v nadväznosti na vykonané

pozemkové úpravy

4.3 E Cestná infraštruktúra v lesoch

Opatrenie 5: Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby

a preventívne opatrenia

5.1 Preventívne opatrenia v poľnohospodárstve

Opatrenie 6: Podpora podnikania

6.1  Mladí poľnohospodári

 • Malé poľnohospodárske podniky
 • Investície do nepoľnohospodárskych činností

Opatrenie 7: Základné služby a obnova obcí na vidieku

 • Obecná infraštruktúra
 • Širokopásmový internet
 • Základné služby pre občanov
 • Turistická infraštruktúra v obciach

Opatrenie 8: Investície v lesnom hospodárstve

8.1 Prvé zalesnenie

 • Preventívne opatrenia v lesoch
 • Obnova poškodených lesov
 • Zvýšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesov
 • Technologické investície v lesoch

Opatrenie 16: Spolupráca

 • Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva
 • Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií
 • Podpora spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi
 • Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi subjektmi krátkeho dodávateľského reťazca

Opatrenie 19: Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER/CLLD

 • Prípravná podpora
 • Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
 • Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny
 • Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Aktuality a oznamy