Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 podporuje investície do krajinných prvkov

Prostredníctvom podopatrenia 4.3.D Spoločné zariadenia a opatrenia:

Komu sa poskytuje podpora:

 • obce, v katastroch, pre ktoré boli vykonané projekty pozemkových úprav a bolo vysporiadané vlastníctvo pôdy (ide o projekty nadväzujúce na projekty pozemkových úprav)

Cieľ podpory: zlepšenie ochrany pôdy pred eróziou a degradáciou, zvýšenie vodozádržnej kapacity krajiny, vytváranie podmienok pre zvýšenie biodiverzity krajiny, zvýšenie ekologickej stability krajiny

Čo sa podporuje:

 • ochranné zatrávňovanie, vetrolamy, sedimentačný pás, vsakovací pás, zatieňovací lesný pás, zatrávnená údolnica, záchytná protierózna priekopa, zberná protierózna priekopa, zvodná protierózna priekopa, vsakovacia protierózna priekopa, kombinovaná protierózna priekopa, stupňovitá terasa, terasový stupeň, priehlbinová protierózna terasa , hrádzková protierózna terasa, prehrádzka, hradenie strží a údolníc, protierózny stupeň (medza), protierózna nádrž, prenosná zábrana, veterná zábrana, snehový mostík (lavínové zábrany), vsakovacie a kalové jamy ,
 • biocentrum, biokoridor, mokraď, remízka, stromoradie, sprievodná zeleň pozdĺž komunikácie, brehový porast vodného toku,
 • závlahová stavba, ochranná stavba na ochranu územia pred povodňami, ochranná nádrž, bočná suchá ochranná nádrž (polder), suchá ochranná nádrž, úprava a revitalizácia vodného toku, protipovodňová hrádza, zahrádzanie bystrín, hradenie strží a údolníc s vytvorením malých vodných plôch, zasakávací a zavodňovací pás po vrstevnici, odvodňovací kanál adaptovaný na zadržiavanie a zdržiavanie dažďových vôd a spodných vôd,

Druh podpory: Grant – 100% podpora na investície

Pripravovaná výzva bude zverejnená na webovom sídle PPA: www.apa.sk

Viac informácií v PRV SR 2014-2022 v časti 8.2.3.3.4. D: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení na: https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=1180


ZOZNAM PROJEKTOVÝCH OPATRENÍ A PODOPATRENÍ PRV SR 2014-2022

Opatrenie 1: Prenos znalostí a informovanie

 • Odborné vzdelávanie
 • Demonštračné a informačné aktivity

Opatrenie 2: Poradenstvo

2.1 Využívanie poradenských služieb

2.3 Odborná príprava poradcov

Opatrenie 4: Investície do hmotného majetku

 • Investície v poľnohospodárskych podnikoch
 • Investície do spracovania, odbytu alebo vývoja poľnohospodárskych produktov
 • C Projekty pozemkových úprav

4.3 D Spoločné zariadenia a opatrenia v nadväznosti na vykonané

pozemkové úpravy

4.3 E Cestná infraštruktúra v lesoch

Opatrenie 5: Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby

a preventívne opatrenia

5.1 Preventívne opatrenia v poľnohospodárstve

Opatrenie 6: Podpora podnikania

6.1  Mladí poľnohospodári

 • Malé poľnohospodárske podniky
 • Investície do nepoľnohospodárskych činností

Opatrenie 7: Základné služby a obnova obcí na vidieku

 • Obecná infraštruktúra
 • Širokopásmový internet
 • Základné služby pre občanov
 • Turistická infraštruktúra v obciach

Opatrenie 8: Investície v lesnom hospodárstve

8.1 Prvé zalesnenie

 • Preventívne opatrenia v lesoch
 • Obnova poškodených lesov
 • Zvýšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesov
 • Technologické investície v lesoch

Opatrenie 16: Spolupráca

 • Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva
 • Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií
 • Podpora spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi
 • Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi subjektmi krátkeho dodávateľského reťazca

Opatrenie 19: Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER/CLLD

 • Prípravná podpora
 • Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
 • Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny
 • Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

 

Aktuality a oznamy