Pokyny na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákona č. 628/2005 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov Na zabezpečenie úloh zo zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám a zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z., je agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, povinný sprístupniť informácie spôsobom a v rozsahu stanovenom v zákone. Je povinnou osobou v zmysle § 2 ods. 3 citovaného zákona, nakoľko bol založený štátnym orgánom.

Na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 512/2007-250 zo dňa 7. 12. 2007 bola príspevková organizácia Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra zrušená k 31.12. 2007 a dňom 1.1. 2008 majetok zrušenej štátnej príspevkovej organizácie Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, vrátane súvisiacich práv a záväzkov vložil zakladateľ Ministerstvo pôdohospodárstva SR do založeného štátneho podniku Agrokomplex- Výstavníctvo Nitra, štátny podnik. Spolu s týmto majetkom prešli na štátny podnik aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky zrušenej štátnej príspevkovej organizácie. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik sa v celom rozsahu stal právnym nástupcom zrušenej štátnej príspevkovej organizácie.

9.1.2017 zmena obchodného mena podniku na agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

1) Žiadateľom informácií môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie podľa § 3 ods.3 zákona a nemusí preukázať právny, alebo iný dôvod záujmu o informácie.

2) Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov prostredníctvom siete internetu na adresu: www.agrokomplex.sk

3) § 5 Povinné zverejňovanie informácií

a) Miesto, čas, spôsob akým sa poskytujú informácie:

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Výstavná č. 4

949 01 Nitra

oddelenie: kancelária riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

meno povereného pracovníka: Ing. Natália Baráthová, manažérka kancelárie riaditeľa

tel.: +421 907 107 776

e-mail: barathova@agrokomplex.sk

Informácie, kde možno podať žiadosť, návrh, alebo podnet :

od 8:00 do 12:00 hodiny osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou.

Žiadateľ môže požiadať o sprístupnenie informácie:

a) písomne (osobným doručením, poštou, faxom, elektronickou poštou)

b) ústne (osobne alebo telefonicky) u poverenej pracovníčky

c) e-mailom

Žiadosť o poskytnutie informácií musí obsahovať nasledovné údaje, nevyhnutné na vybavenie žiadosti:

1. Meno, priezvisko (resp. organizácia), presnú adresu, PSČ, číslo telefónu, faxu, emailovú adresu

2. Presnú formuláciu požadovanej informácie, alebo obsah požadovaných informácií, o ktoré žiadateľ žiada

3. Požadovanú formu a spôsob doručenia požadovanej informácie

Sprístupnenie informácií sa môže vykonávať ústne, nahliadnutím do spisu, vyhotovením kópie, výpisu alebo odkopírovaním informácie, faxom, poštou, alebo elektronickou poštou.

b) Opravné prostriedky

Ak žiadosť o poskytnutie informácie bude odmietnutá, žiadateľ môže podať voči tomuto rozhodnutiu odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o odmietnutí informácie na nadriadený orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava. Pokiaľ odvolací orgán nerozhodol o odvolaní do 15 dní, usudzuje sa, že rozhodol o potvrdení neposkytnutia požadovaných informácií. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 Občianskeho súdneho poriadku. Neposkytnutie prístupu k informáciám je možné iba podľa § 8 – 12 z. č. 211/2000 Z.z.

c) Lehoty na vybavenie žiadosti

Žiadosť o poskytnutie informácie sa vybavuje v lehote do 8 dní od podania žiadosti. V osobitných prípadoch možno lehotu predĺžiť ešte o 8 dní podľa § 17 z. č. 211/2000 Z.z. doplneného a upraveného zákonom č. 628/2005 Z.z. zo 14.12.2005. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba vyzve žiadateľa, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní žiadosť doplnil. Ak ich napriek tomu nedoplní, povinná osoba žiadosť odloží. Žiadosť je podaná dňom, keď bola povinnej osobe oznámená. Na žiadosť povinná osoba potvrdí podanie a oznámi predpokladanú výšku úhrad spojenú s poskytnutím informácií.

d) Úhrada nákladov

Informácie sa sprístupňujú bezplatne pokiaľ nevyžadujú materiálne náklady so zhotovením kópií, technických nosičov a zasielaním informácií. Pokiaľ si poskytnutie informácii vyžaduje materiálne náklady účtujeme ich podľa sadzobníka úhrad MP SR za poskytnutie informácií.

4) Sadzobník úhrad nákladov spojených s poskytnutím informácií podľa z. č. 211/2000 Z.z.

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje sadzobník úhrad za poskytnutie informácií.

5) Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom ktorý umožňuje hromadný prístup t.j. na internete www.agrokomplex.sk a v sídle agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik na Výstavnej ul. č.4 na sekretariáte riaditeľa.

6)agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik na základe zákona č. 628/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám má povinnosť sprístupniť informácie uvedené v § 9 ods. 3 a 4 zákona, avšak len na základe žiadosti, len vedúcich zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme v príslušnej štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii.

7)agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik zverejňuje informačné dokumenty podľa § 5 ods.1, ktoré má k dispozícii, obsahujúce informácie, pri ktorých osobitný zákon nevylučuje ich prístupnosť.

 • Zakladacia listina
 • Organizačný poriadok
 • Organizačná štruktúra – na webstránke
 • Zoznam zamestnancov – na webstránke

Ostatné uvedené dokumenty sú prístupné u poverených pracovníkov. Ako štátny podnik poskytuje údaje o výsledkoch hospodárenia jeho hlavnej činnosti v zmysle aktuálnych Zmlúv o dielo uzatvorených medzi MP SR a agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik na konkrétne činnosti.

Obmedzenie prístupu k informáciám a odmietnutie prístupu k informáciám sa uskutočňuje podľa § 8 – 12.

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik neposkytuje sprístupnenie informácií v týchto prípadoch:

 • informácie v zmysle zákona č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • informácie týkajúce sa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 428/2002 z.Z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov
 • informácie týkajúce sa zákona č. 171/2001 Z.z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 511/1992 Zb.
 • informácie tvoriace obchodné tajomstvo z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
 • informácie osobného charakteru: dátumy narodenia, rodné čísla, adresy bydliska, výška platu a odmien, majetkové pomery a všetky informácie spadajúce pod § 9 z. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Tieto informácie môžu byť sprístupnené len ak dotknutá osoba dala písomný súhlas (Listina ľudských práv, čl. 19 Ústavy SR, čl. III Zákonníka práce a §11, 12, 13 Občianskeho zákonníka
 • zápisnice o prešetrení sťažnosti z.č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach
 • obsah sťažností z.č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach , petície z.č. 242/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa z.č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
 • doklady, písomnosti, vyjadrenia a informácie vrátane technických nosičov údajov potrebných na výkon kontroly a vybavenie sťažnosti, Občiansky zákonník §11 až 13, Obchodný zákonník § 17 , z.č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach , z.č. 10/1996 Z.z. o kontrolne štátnej správy , z.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 618/2004 Z.z.
 • informácie ktorými by bolo možné porušiť duševné vlastníctvo z. č. 618/2003 Z.z o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ( autorský zákon )
 • informácie o verejnom obstarávaní z. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
 • informácie týkajúce sa podnikateľských subjektov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik : ubytovanie, parkovanie
 • vybavovanie, sprístupňovanie a evidencia informácií na žiadosť. Žiadosť možno podať tak ako je uvedené v bode 5 tohto pokynu.
 • ak agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik nemá požadované informácie a má vedomosť kde ich možno získať, postúpi žiadosť v lehote 5 dní povinnej osobe, ktorá má žiadané informácie a túto skutočnosť oznámi žiadateľovi.
 • ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise, proti ktorému nemožno podať opravný prostriedok.

Zamestnanec agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, poverený vybavovaním tejto agendy vedie evidenciu, ktorá musí obsahovať:

 • dátum podania žiadosti
 • požadovanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia
 • výsledok vybavenia žiadosti
 • podanie opravného prostriedku

Tento pokyn je záväzný pre všetkých zamestnancov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik a jeho porušenie jednotlivými zamestnancami bude považované za porušenie pracovnej disciplíny a môže byť dôvodom k rozviazaniu pracovného pomeru podľa § 63 ods.1 písm. e Zákonníka práce alebo k okamžitému zrušeniu pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b Zákonníka práce.

Sadzobník

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) zverejňuje sadzobník úhrad za sprístupnenie týchto informácií:

1. Náklady spojené so zhotovovaním kópie a odoslaním informácie

a) 11,80 €/hod. za spracovanie informácie

b) 0,05 € za vyhotovenie fotokópie jednej strany informácie formátu A4

c) 0,20 € za 1 ks CD ROM

2. Obálka

a) formát A6 – 0,02 €

b) formát A5 – 0,04 €

c) formát A4 – 0,08 €

3. Náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

4. Informácie zasielané elektronicky (e-mailom), faxom a telefonicky sú sprístupňované

bezplatne.

5. Bezplatne sú sprístupňované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením

kópie a odoslaním informácie súhrnne neprekročia 2 €.

6. Žiadateľ uhradí náklady spojené so spracovaním informácie nad 2 €.

a) bezhotovostne prevodom na účet v banke SK81 0200 0000 0030 0759 1353  s uvedením variabilného symbolu

alebo

b) v hotovosti do pokladne agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik v pracovných dňoch v čase od 10.00 hod do 11.30 hod. a v čase od 12.30 hod do 14.30 hod.

Zverejňovanie informácií v zmysle zákona: