PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Zákazky zadávané po 27.2.2014 sa nachádzajú v profile verejného obstarávateľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik na stránke www.uvo.gov.sk.

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”), agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, Výstavná 4, 94901 Nitra (ďalej len “AGROKOMPLEX”) zriaďuje na tejto stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude zverejňovať aktuálne informácie týkajúce sa verejného obstarávania, predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

AGROKOMPLEX je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 2 písm. b) Zákona, pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa uvedeného Zákona. Zadávanie zákaziek zabezpečuje AGROKOMPLEX zamestnancom a spolupracovníkom pre verejné obstarávanie.

ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ V ZMYSLE ZÁKONA:

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH S CENAMI VYŠŠÍMI AKO 5000 EUR:

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 18. novembra 2015.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Názov spoločnosti: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Adresa spoločnosti: Výstavná 4, 949 01 Nitra